เว็บไซต์โรงเรียนภายในสังกัด สพป.สิงห์บุรี

อําเภออินทร์บุรี

โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล

โรงเรียนวัดน้อย

โรงเรียนวัดบางปูน

โรงเรียนวัดระนาม

โรงเรียนวัดกลาง

โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ศรี

โรงเรียนวัดเชียงราก

โรงเรียนวัดเซ่าสิงห์

โรงเรียนชุมชนวัดดงยาง

โรงเรียนวัดไผ่ดำ (มิตรภาพที่ 183)

โรงเรียนวัดล่องกะเบา

โรงเรียนวัดยาง

โรงเรียนวัดท่าอิฐ

โรงเรียนวัดตุ้มหู

โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม

โรงเรียนวัดทอง

โรงเรียนวัดปลาไหล

โรงเรียนวัดเสือข้าม

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

โรงเรียนวัดกระทุ่มปี่

โรงเรียนวัดบ้านลำ

โรงเรียนบ้านคูเมือง

โรงเรียนวัดหนองสุ่ม

โรงเรียนวัดการ้อง

โรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี

โรงเรียนวัดประศุก

โรงเรียนวัดโบสถ์ (อินทร์บุรี)