การศึกษาทางไกล DLTV

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

Distance Learning Foundation

มูลนิธิการ ศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Foundation) การดำเนินงานของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ตลอดระยะเวลา 14 ปี ที่ผ่านมาได้ “ถ่ายทอดสด 1 ช่อง 1 ชั้น” ตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 12 ช่อง 12 ชั้นและมีช่อง การอาชีพ ช่องมหาวิทยาลัยและรายการนานาชาติอีกอย่างละ 1 ช่อง รวมทั้งสิ้น 15 ช่อง 24 ชั่วโมง จากโรงเรียนวังไกลกังวล โรงเรียนราษฎร์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ผู้ที่มีจาน Ku band หรือเป็นสมาชิก UBC Dstvจะสามารถ ชมได้ทั้ง 15 ช่อง ตั้งแต่ช่อง True vision 81 – 95 ซึ่งเป็น ระบบ DTH (Direct To Home) สอนโดยครูคนเดียวกัน เวลาเดียวกัน คุณภาพ เดียวกัน ถ่ายทอดโดยตรงจากโรงเรียนวังไกลกังวล เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้โรงเรียนต่างๆที่ขาดแคลนครูโดยเฉพาะครูประจำวิชาโดยแต่ละ โรงเรียนติดตั้งจานดาวเทียมเพียงจานเดียว และติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ (IRD) จำนวนเท่ากับจำนวนห้องเรียน สำหรับห้องเรียนที่มีนักเรียน น้อยกว่า 15 คน ใช้โทรทัศน์เครื่องเดียวในระดับสายตา แต่ถ้ามากกว่า 20 คน ใช้โทรทัศน์จำนวน 2 เครื่อง

นอกจากนั้นแล้วยังสามารถรับชมการเรียนการเรียนการสอนด้วยระบบ eLearning ที่ www.dlf.ac.th ซึ่งถ่ายทอดการเรียนการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวลทุกชั้นเรียนผ่านทางอินเทอร์เน็ต (Internet) โดยเลือกเข้าชมได้ทั้งการถ่ายทอดสดเช่นเดียวกับที่ออกอากาศทางทีวี (Live Broadcast) หรือเลือกชมย้อนหลัง(On Demand) ได้ตามอัธยาศัย

eSchool ก็เป็นอีกระบบหนึ่งที่มูลนิธิฯ ได้พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับผู้เรียนด้วยตนเองโดยเฉพาะผู้เรียนในต่างประเทศ เป็นการสอนนอกระบบ ให้ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเอง มีให้เลือกเรียนหลากหลาย เช่น รายการศึกษาทัศน์ ซึ่งรวมถึงเรื่องฝนเทียมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสอนนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล ด้วยพระองค์เอง รายการสารคดีเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีไทย และความรู้ทั่วไป เป็นต้น โดยสามารถชมได้ที่ www.dlfeschool.in.th

มูลนิธิฯ ได้ดำเนินการมากว่า 14 ปีแล้ว สำนักงานตั้งอยู่ในกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีอุปกรณ์สำหรับการประชุมทางไกลผ่านจอภาพด้วย(Videoconference) มูลนิธิฯ ได้รับเงินสนับสนุนการดำเนินงานรายปีจากรัฐบาล ผ่านทางกระทรวงศึกษาธิการปีละประมาณ 350 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายของมูลนิธิฯ รวมทั้งค่าอุปกรณ์ติดตั้งระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ที่มูลนิธิฯ นำไปติดตั้งให้แก่โรงเรียนทั่วประเทศ ตั้งแต่ปีแรกที่เริ่มก่อตั้งมูลนิธิฯ (พ.ศ. 2538) จนถึงปัจจุบัน รวมกว่า 16,000 โรงเรียน เพราะฉะนั้นไม่ว่ามูลนิธิฯ จะจัดซื้อหรือจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อใช้งานที่สถานีหรือสำนักงานมูลนิธิฯ ก็มาจากงบประมาณของรัฐบาลด้วย ดังนั้นทรัพย์สินทุกอย่างของมูลนิธิฯก็ถือเป็นทรัพย์สินรวมของกระทรวงศึกษาธิการ