บุคลากร

นางสาวรัตน์วดี เฮงสุพัฒนโชค

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

รับผิดชอบ : งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานสนับสนุนและให้บริการจัดการเรียนรู้

นางสาณัฏฐ์นรินท์ ทองประสม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

รับผิดชอบ : งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานสนับสนุนและให้บริการจัดการเรียนรู้

นายบุญทรง กลับทอง

ช่างไฟฟ้า

รับผิดชอบ : งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานสนับสนุนและให้บริการจัดการเรียนรู้

นายกิตติชัย มุดเทศ

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

รับผิดชอบ : งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานสนับสนุนและให้บริการจัดการเรียนรู้